Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 So-80-2017-ND-CP-ngay-17-7-2017-Quy-dinh-Phong-chong-bao-luc-hoc-duong 12-4-2019 Công văn về phòng, chống bạo lực học đường Tải về
2 So 875-SGDDT-CTrTT ngay 03-4-2019 Vv trien khai van hoa ung xu hoc duong 12-4-2019 Công văn của Sở GD&ĐT tp Đà Nẵng về triển khai văn hóa ứng xử học đường Tải về
3 Số 1299 QĐ-TTg ngay 03-10-2018 Phe duyet De an van hoa ung xu 2018-2025 12-4-2019 Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 Tải về
4 So 204-PGDDT-THCS ngay 05-4-2019 Vv trien khai van hoa ung xu hoc duong 05-4-2019 Công văn triển khai văn hóa học, ứng xử học đường Tải về
5 So 875-SGDDT-CTrTT ngay 03-4-2019 Vv trien khai van hoa ung xu hoc duong 03-4-2019 Công văn triển khai văn hóa ứng xử học đường Tải về
6 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
7 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về